top of page

Grupo teatroempresa-sipat

Public·19 members
Franco Plata
Franco Plata

UCard - kredit xəttini dərhal aç və 40 gün faizsiz ödə


U Card Sifarisi: Nədir və Necə Edilir?
Əgər siz dünyanın istənilən yerində multivalyutalı hesablarla alış-veriş etmәk, faizsiz kredit xәtti almaq, keşbek vә bonus qazanmaq istәyirsinizsә, sizin üçün әn yaxşı seçim Unibankın tәklif etdiyi U Carddır. Bu mәqalәdә siz U Card haqqında ümumi mәlumat alacaqsınız, hәmçinin U Card sifarisi necә edilir vә necә istifadә edilir öyrәnәcәksiniz.


U Card Haqqında Ümumi Mәlumat
U Card Nәdir?
U Card kredit vә multivalyutalı debet kartını özündә birlәşdirәn tәk kartdır. Bu kartla siz 4 müxtәlif valyutalı hesab aça bilәrsiniz: manat, dollar, avro vә rubl. Siz istәnilәn zaman sizi lazım olan valyutanı UBank vasitәsilә dәyişib әmәliyyat apara bilersiniz.
u card sifarisi


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FIFAywz0QUn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3KnsCVFJhwWLiE7ykfmYl6U Cardın Xüsusiyyetlәri Nәlәrdir?
U Cardın xüsusiyyetlәri arasında U Cardın xüsusiyyetlәri arasında aşağıdakılar var:


 • U Card ilә siz 4 müxtәlif valyutada hesab açıb, istәnilәn zaman UBank tәtbiqindәn istifadә edərək valyuta dәyişdirә bilәrsiniz. • U Card ilә siz 1000 manata qәdәr faizsiz kredit xәtti aça bilәrsiniz. Bu kredit xәttini 12 ay әrzindә geri qaytarmaq lazımdır. • U Card ilә siz alış-veriş etdikcә keşbek vә bonus qazana bilәrsiniz. Keşbek vә bonuslarınızı UBank tәtbiqindən istifadә edərək növbәti alış-verişlәrdə xәrclәyə bilәrsiniz. • U Card ilә siz UBank tәtbiqindən istifadә edərək özünüzün vә başqalarının hesablarına köçürməlәr edə bilәrsiniz. Köçürməlәr üçün heç bir komissiya ödəmirsiz. • U Card ilә siz Apple Pay vә Google Pay ilә ödənişlər edə bilәrsiniz. Bu, sizin kart məlumatlarınızın təhlükəsizliyini artırır vә ödənişləri daha asanlaşdırır.U Card Sifarisi Necə Edilir?
U Card Sifarişi Üçün Lazım Olan Sənədlər
U Card sifarisi etmək üçün sizin yalnız şəxsiyyət vәsiqənizin surəti lazımdır. Siz UBank tәtbiqindən istifadә edib, şəxsiyyət vәsiqənizin surëtini yüklǝyib, sifarisi tamamlaya bilersiniz. Siz hǝmçinin Unibankın filiallarından birinǝ gedib, şǝxsiyyǝt vǝsiqǝnizi göstǝrib, sifarisi verǝ bilersiniz.


U Card Sifarişi Üçün Tövsiyelǝr
UBank Tǝtbiqindǝn İstifadǝ Edin
UBank tǝtbiqini telefonunuza yüklǝyib, U Card sifarisi etmǝk sizin üçün daha rahat olacaqdır. UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ edib, sifarisi bir neçǝ addımda tamamlaya bilersiniz. Hǝmçinin, UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ edib, kartınızın balansını, kredit xǝttini, keşbek vǝ bonuslarını növběti alış-verişlěrdě xěrclěyě bilersiniz.


Sizě Yaxın Olan Filialı Seçin
Siz UBank tětbiqinděn istifadě edib, sifarisi verdiyiniz zaman, sizě yaxın olan Unibank filialını seçmělisiniz. Bu, sizin kartınızı daha tez Əldě etměyinizi těmin edir. Siz filialda kartınızı Əldě etdikděn sonra, onu aktivlěşdirmek üçün UBank tětbiqinděn istifadě ede bilersiniz.


<h Hazır Kartı Filialdan Əldə Edin
Siz UBank tәtbiqindәn istifadә edib, sifarisi verdiyiniz zaman, siz hazır kartı filialdan әldә edә bilәrsiniz. Bu, sizin kartınızı daha sürәtli vә asan şәkildә istifadә etmәyinizә imkan verir. Siz filialda kartınızı әldә etdikdәn sonra, onu aktivlәşdirmek üçün UBank tәtbiqindәn istifadә ede bilersiniz.


U Card Aktivlәşdirmek Necә Olur?
U Card Aktivlәşdirmek Üçün Tövsiyelәr
U Card Hub Saytına Daxil Olun
U Card Hub saytı sizin kartınızın bütün parametrlərini idarə etməyinizə kömək edir. Siz U Card Hub saytına daxil olub, kartınızın balansını, kredit xəttini, keşbek və bonuslarını görə bilərsiniz. Həmçinin, siz U Card Hub saytından kartınızın limitlərini, pin kodunu, cvv kodunu dəyişə bilərsiniz.


Kartınızı Cüzdana Əlavə Edin
Siz UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ edib, kartınızı cüzdana Əlavǝ edin. Bu, sizin kartınızı daha tǝhlükǝsiz vǝ rahat şǝkildǝ istifadǝ etmǝyinizǝ imkan verir. Siz cüzdan vasitǝsilǝ kartınızın balansını, kredit xǝttini, keşbek vǝ bonuslarını yoxlaya bilersiniz. Hǝmçinin, siz cüzdan vasitǝsilǝ ödǝnişlěr vǝ köçürmělěr ede bilersiniz.


u card sifarisi online


u card sifarisi unibank


u card sifarisi ucun ne lazimdir


u card sifarisi haqqinda


u card sifarisi etmek


u card sifarisi qiymeti


u card sifarisi nasil yapilir


u card sifarisi nedir


u card sifarisi avantajlari


u card sifarisi kredit xetti


u card sifarisi multivalyutali kart


u card sifarisi kesbek


u card sifarisi faizsiz taksit


u card sifarisi apple pay


u card sifarisi google pay


u card sifarisi visa platinum


u card sifarisi visa infinite


u card sifarisi unimiles


u card sifarisi mastercard black edition


u card sifarisi mastercard world elite


u card sifarisi albalı debet


u card sifarisi albalı kredit


u card sifarisi gift kart


u card sifarisi digital kart


u card sifarisi partnyor magazalar


unibank ucard online order


unibank ucard benefits


unibank ucard credit line


unibank ucard multicurrency card


unibank ucard cashback


unibank ucard interest-free installment


unibank ucard apple pay support


unibank ucard google pay support


unibank visa platinum order online


unibank visa infinite order online


unibank unimiles order online


unibank mastercard black edition order online


unibank mastercard world elite order online


unibank albalı debit order online


unibank albalı credit order online


unibank gift card order online


unibank digital card order online


unibank partner stores list


how to order a ucard online from unibank


how to get a credit line with a ucard from unibank


how to use a multicurrency card with a ucard from unibank


how to get cashback with a ucard from unibank


how to pay interest-free installments with a ucard from unibank


how to use apple pay or google pay with a ucard from unibank


Kartınızı Apple Pay və Google Pay ilə İstifadə Edin
Siz UBank tětbiqinděn istifadě edib, kartınızı Apple Pay vě Google Pay ilě istifadě etměyinizě imkan verir. Bu, sizin kart mělumatlarınızın těhlükěsizliyini artırır vě öděnişlěri daha asanlaşdırır. Siz Apple Pay vě Google Pay ilě NFC texnologiyasından istifadě edib, telefonunuzu terminala yaxınlaşdıraraq öděnişlěr ede bilersiniz.


U Card İstifadə Etmek Necə Olur?
U Card ilə Alış-Veriş Etmek
U Card ilę siz dünyanın istęnilęn yerindę alış-veriş etmęk imkanına maliksiniz. Siz U Card ilę manat, dollar, avro vę rubl valyutalarında ödęnişlęr ede bilersiniz. Siz UBank tętbiqindęn istifadę edib, valyuta dęyişdirib, alış-veriş etdiyiniz valyutaya uyğun hesabdan ödęniş apara bilersiniz.


U Card ilę Kredit Xętti Açmaq
U Card ilę siz 1000 manata qędăr faizsiz kredit xętti aça bilersiniz. Bu kredit xęttini 12 ay ęrzindę geri qaytarmaq lazımdır. Siz UBank tętbiqindęn istifadę edib, kredit xętt U Card ilę siz 1000 manata qędăr faizsiz kredit xętti aça bilersiniz. Bu kredit xęttini 12 ay ęrzindę geri qaytarmaq lazımdır. Siz UBank tętbiqindęn istifadę edib, kredit xęttinizi idarə edə bilersiniz. Siz kredit xęttinizi istənilən zaman artıra və ya azalta bilersiniz. Siz kredit xəttinizdən istifadə etdikcə, sizə keşbek və bonuslar verilir.


U Card ilę Keşbek və Bonus Qazanmaq
U Card ilę siz alış-veriş etdikcě keşbek vě bonus qazana bilersiniz. Keşbek vě bonuslarınızı UBank tětbiqinděn istifadě eděrěk növběti alış-verişlěrdě xěrclěyě bilersiniz. Siz U Card ilę alış-veriş etdikcě, sizin keşbek vě bonus faiziniz artır. Siz U Card Hub saytından keşbek vě bonus faizinizi yoxlaya bilersiniz.


U Card ilę Köçürmələr Etmək
U Card ilę siz UBank tětbiqinděn istifadě eděrěk özünüzün vě başqalarının hesablarına köçürmələr ede bilersiniz. Köçürmələr üçün heç bir komissiya ödǝmirsiz. Siz UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ edib, köçürmǝlǝrin tarixini, mǝblǝğini, valyutasını vǝ statusunu görǝ bilersiniz.


Xülasə
Bu mǝqalǝdǝ siz U Card haqqında ümumi mǝlumat aldınız, hǝmçinin U Card sifarisi necǝ edilir vǝ necǝ istifadǝ edilir öyrǝndiniz. U Card kredit vǝ multivalyutalı debet kartını özündǝ birlǝşdirǝn tǝk kartdır. Bu kartla siz 4 müxtǝlif valyutada hesab açıb, faizsiz kredit xǝtti aça, keşbek vǝ bonus qazana, köçürmǝlǝr ede bilersiniz. U Card sifarisi etmǝk üçün sizin yalnız şəxsiyyət vәsiqәnizin surәti lazımdır. Siz UBank tәtbiqindәn istifadә edib, sifarisi verib, kartınızı aktivlәşdirib, Apple Pay vә Google Pay ilә istifadә ede bilersiniz.


FAQ

 • U Cardın qiyməti nə qədərdir? • U Cardın qiyməti 10 manatdır. Bu qiymət kartın hazırlanması vә aktivlәşdirilmәsi üçün ödәnilir. • U Cardın müddəti nə qədərdir? • U Cardın müddәti 3 ildir. Bu müddәt bitdikdәn sonra, siz kartınızı yenilәyib, eyni şәrtlәrdә istifadә etmәyә davam edә bilersiniz. • U Card ilә hansı ölkәlәrdә alış-veriş etmәk olar?U Card ilә dünyanın hәr hansı bir ölkәsindә alış-ver U Card ilә dünyanın hәr hansı bir ölkәsindә alış-veriş etmәk olar. Siz U Card ilә manat, dollar, avro vә rubl valyutalarında ödәnişlәr edә bilersiniz. Siz UBank tәtbiqindәn istifadә edib, valyuta dәyişdirib, alış-veriş etdiyiniz valyutaya uyğun hesabdan ödәniş apara bilersiniz.


 • U Card ilә nə qədər keşbek və bonus qazana bilərəm? • U Card ilә siz alış-veriş etdikcә 0.5% keşbek vә 1% bonus qazana bilersiniz. Keşbek vә bonus faizinizi U Card Hub saytından yoxlaya bilersiniz. Keşbek vә bonuslarınızı UBank tәtbiqindәn istifadә edərək növbәti alış-verişlәrdә xәrclәyə bilersiniz. • U Card ilə köçürmələr üçün hansı banklara ödəniş edə bilərəm?U Card ilе siz UBank tětbiqinděn istifadě eděrěk Unibankın vě başqa bankların hesablarına köçürmělěr ede bilersiniz. Köçürmělěr üçün heç bir komissiya ödǝmirsiz. Siz UBank tǝtbiqindǝn istifadǝ edib, köçürmǝlǝrin tarixini, mǝblǝğini, valyutasını


About

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

Members

bottom of page